તમારી જન્મ તારીખ પરથી જાણો, કઈ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી તમારા માટે ભાગ્યશાળી !!!

નંબર-૧

જો તમારી જન્મ તારીખ ૧,૧૦,૧૯ અને ૨૮ હોય તો

તમારા માટે ૨,૧૦,૭,૧૬,૨૫,૧૧,૨૦,૨૮ અને ૨૯ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

નંબર-૨

જો તમારી જન્મ તારીખ ૨,૧૧,૨૦ અને ૨૯ હોય તો

તમારા માટે ૨,૧૧,૭,૧૬,૧,૧૦,૪ અને ૧૩ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

નંબર-૩

જો તમારી જન્મ તારીખ ૩,૧૨,૨૧ અને ૩૦ હોય તો

તમારા માટે ૩,૧૨,૧૫,૧૮,૯,૨૭ અને ૬ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

નંબર-૪

જો તમારી જન્મ તારીખ ૪,૧૩,૨૨ અને ૩૧ હોય તો

તમારા માટે ૧,૨,૭,૮,૧૧,૧૬,૧૭ અને ૨૫ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

નંબર-૫

જો તમારી જન્મ તારીખ ૫,૧૪,૧૫,૧૬,૧૧,૨૩,૬ અને ૨ હોય તો

તમારા માટે ૫ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

નંબર-૬

જો તમારી જન્મ તારીખ ૬,૧૫ અને ૨૪ હોય તો

તમારા માટે ૬,૧૫,૧૨,૩,૧૮,૯ અને ૨૭ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

નંબર-૭

જો તમારી જન્મ તારીખ ૭,૧૬ અને ૨૫ હોય તો

તમારા માટે ૧,૨,૪,૭,૧૦,૧૬ અને ૧૩ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

નંબર-૮

જો તમારી જન્મ તારીખ ૮,૧૭ અને ૨૬ હોય તો

તમારા માટે ૨,૪,૮,૧૧,૧૩,૧૬,૨૬ અને ૧૭ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

નંબર-૯

જો તમારી જન્મ તારીખ ૯,૧૮ અને ૨૭ હોય તો

તમારા માટે ૩,૬,૧૫,૧૨,૨૭ અને ૧૮ તારીખે જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


3,486 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + = 13