જાણો દુનિયામાં પ્રથમ વખત…

જાણો દુનિયામાં પ્રથમ વખત…
12,679 views

1. પ્રથમ અંતરીક્ષ પ્રવાસી —>  ડેનિસ ટીટો 2. એવરેસ્ટ શિખર પર પહોંચનાર પ્રથમ વ્યક્તિ —>  શેરપા તેન્જીંગ તથા સર એડમન્ડ હિલેરી 3. ઉત્તર ધ્રુવ પર પહોંચનાર પ્રથમ વ્યક્તિ —>  રોબર્ટ પીયરી 4. દક્ષિણ ધ્રુવ પર પહોંચનાર પ્રથમ વ્યક્તિ —>  એમંડસેન 5. સાહિત્યના પ્રથમ નોબલ પારિતોષિક વિજેતા —>  રેને એફ.એ સુલ્લી પૃદોમ 6. શાંતિના પ્રથમ નોબલ પુરસ્કાર વિજેતા —>  જીન એફ. દ્યુંનોટ […]

Read More

ભારતમાં સૌથી પહેલા, સૌથી મોટું અને સૌથી ઊંચું….

ભારતમાં સૌથી પહેલા, સૌથી મોટું અને સૌથી ઊંચું….
27,453 views

ભારતમાં સૌથી પહેલા, સૌથી મોટું, સૌથી ઊંચું…. સૌથી લાંબી નદી – ગંગા સૌથી પહોળી નદી – બ્રહ્મપુત્ર સૌથી ઉંચો પાણીનો ધોધ – ગરસોપ્પા સૌથી ઉંચો દરવાજો – બુલંદ દરવાજો સૌથી ઉંચું બંદર – લેહ (લડાખ) સૌથી ઉંચું  પક્ષી – જિરાફ સૌથી ઉંચો બંધ – ભાકરા નાંગલ ડેમ સૌથી ઉંચું શિખર – ગોડ્વીન ઓસ્ટીન (K – […]

Read More