લાઈફ માટે અમુક જરૂરી વાતો…

still-life-1139582_960_720

* વજન વગર ની વાત નકામી

* ભજન વગર ની રાત નકામી

* સંગઠન વગર ની નાત નકામી

* માનવતા વગર ની જાત નકામી

* કહ્યું ન માને એ નાર નકામી

* બેસી જાય તેવી ઘોડી નકામી

* બ્રેક વગર ની કાર નકામી

* પૂંજી સાવ અધૂરી નકામી

* સમજણ સાવ થોડી નકામી

* ભણતર વગર નું જીવન નકામું

* સ્વાદ વગર નું જમણ નકામું

* સુગંધ વગર નું ફુલ નકામું

* સુધારે નહીં તેવો માર નકામો

* બોલ્યો ફરે એ બંદો નકામો

* કઈ ઉપાડે નહીં તે કાંધો નકામો

* છોલે નહીં તે રનધો નકામો

* નફા વગર નો ધંધો નકામો

* ખરાબ સમયમાં જે સાથ ન આપે તે મિત્ર નકામો.

Comments

comments


11,687 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 × 8 =