ભૂરા ના વિચારો પણ એમ છે હો

 

An Indian vendor sleeps at a vegetable m Pictures   Getty Images

ભૂરો શાકભાજી નો પથારો કરીને બાજુ માં આરામ થી સૂતો તો..બાજુ માથી એક શેઠ નીકળા.

શેઠ : ઉભો થા. ધંધા ના ટાઈમે સુઈ રઈશ તો આગળ નઇ વધે.

ભૂરો : આગળ વધીને શુ કરવાનું?

શેઠ : પથારા માંથી દુકાન કરવાની,
દુકાન માંથી વખાર કરવાની
પછી એક્ષ્સ્પોર્ટ કરવાનું, ખેતર લેવાના

ભુરો : પછી શું કરવાનું ?

શેઠ : પછી તારા હાથ નીચે માણસો કામ કરશે
અને તારે આરામ થી ઊંઘવાનું

ભૂરો : તો અત્યારે હું શું કરતો હતો ?

ff25e4781be0a28c22cc420db8a09464

Comments

comments


16,190 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 2 = 1