“પ્રકૃતિ શીખવાડે સંસ્કૃતિ”

width="422"

1) પગરખા : મારી જેમ બીજાના ઉપયોગમાં આવતા શીખો.

2) ફૂલ : તમારા સારા કામોની સુંગધ બીજાને આપો.

3) સરોવર : બીજાને આપવાથી ઈશ્વરે આપેલ ઓછુ થવાનું નથી.

4) સૂર્ય : અતિ કડક બનશો તો કોઈ સામે નહિ જુએ.

5) સોય : મારી જેમ બીજા ને ભેગા કરતા સીખો.

6) ચંદ્ર : હમેશા શાંત રહો.

7) સમુદ્ર : સારા ખરાબને તમારી અંદર સમાવતા શીખો.

8) પરપોટા : અભિમાન કારસો નહિ, મારી જેમ પળવારમાં નાશ પામશો.

9) મધમાખી : મારી જેમ હમેશા ઉદ્યમી રહો.

10) ઝાડ : શરણે આવેલાને આશરો આપો.

Comments

comments


6,160 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 × 8 =