….તોય માણસ બદલાઈ જાય છે

દુખ Auto-Update નથી
તોય Download થઈ જાય છે

સુખમાં Virus નથી
તોય Hang થઈ જાય છે

લાગણીઓનું SD card નથી
તોય Strong થઈ જાય છે

સંબંધમાં Cemero નથી
તોય Selfie થઈ જાય છે

જીંદગી Whatsapp નથી
તોય Last seen થઈ જાય છે

માણસ Mobile નથી
તોય બદલાઈ જાય છે

મોકલનાર વ્યક્તિ

Chirag Patel

Comments

comments


7,130 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 × = 24