જિંદગી માં દોસ્ત નહિ પણ, દોસ્ત માં જિંદગી હોવી જોઈએ..!!

cocktail

એક મિત્ર એ નવો મોબાઇલ ખરીદ્યો..!!

પહેલો મિત્રો :- જો, મે નવો મોબાઇલ ખરીદ્યો..!!

બીજો મિત્રો :- વાહ…શું વાત છે, તું ઝડપી છો…

.

આજે પાર્ટી આપવી પડશે તારે..!

જો તું પાર્ટી આપીશ તો હું પણ તને એક ગીફ્ટ આપીશ..!

પહેલો મિત્રો :- Ok, સારું તો આજે રાત્રે હોટેલ માં પાર્ટી મારા તરફથી…

(રાત્રે બંને હોટેલ માં મળે છે)

બીજો મિત્રો :- અરે, યાર તું આટલો ગરીબ છો કે..

એક-એક રૂપિયા એકઠાં કરીને મોબાઇલ ખરીદ્યો અને

હવે

પાર્ટી ની વ્યવસ્થા કેવી રીતે કરી..?

.

પહેલો મિત્રો :- પાર્ટી માટે મોબાઇલ વહેચી દીધો…

તારા માટે

તો લાઇફ પણ આપી દઉં જો તુ કહે તો…!

બીજો મિત્રો :- મને ખબર હતી કે તું કઈક આવું જ કરીશ…..

એટલા માટે તે જે દુકાન પર મોબાઇલ વહેચ્યો હતો મે ત્યાંથી જ પાછો ખરીધી લીધો…

લે આ મારા તરફથી ‘ગીફ્ટ’

.

બોધ :- “જિંદગી માં દોસ્ત નહિ પણ દોસ્ત માં જિંદગી હોવી જોઈએ.”

mandinicoleblog-3_zps778c50a0

Comments

comments


9,469 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 + 7 =