જાણો ગુજરાત વિષે અવનવું

સૌથી મોટું બંદરઃ- કંડલા

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું શહેરઃ- [વસ્તી અનુસાર] અમદાવાદ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો જિલ્લોઃ- [વસ્તીમાં] અમદાવાદ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો જિલ્લોઃ- [વિસ્તારમાં] કચ્છ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું રેલ્વેસ્ટેશનઃ- અમદાવાદ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી હૉસ્પિટલઃ- સિવિલ હૉસ્પિટલ [અમદાવાદ]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી ડેરીઃ- અમુલ ડેરી [આણંદ]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી રિફાઈનરીઃ- કોયલી [વડોદરા]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી યુનિવર્સિટીઃ- ગુજરાત યુનિવર્સિટી [અમદાવાદ]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક સંસ્થાઃ- રિલાયન્સ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી નદીઃ- સાબરમતી

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો મેળોઃ- વૌઠાનો મેળો

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું વનસ્પતિ ઉદ્યાનઃ- વધઈ [ડાંગ]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો બાંધ:- સરદાર સરોવર નર્મદા બંધ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો મહેલઃ- લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ [વડોદરા]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું એરપૉર્ટઃ- અમદાવાદ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું સરોવરઃ- નળ સરોવર

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી લાઈબ્રેરીઃ- વડોદરા સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


8,780 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 7 = 12