બસ, આટલું જ તને કહેવું છે…..

બસ, આટલું જ તને કહેવું છે…..

તુ મને પ્રેમ કરી ને છોડી શકીશ, તો પણ હું તને જ પ્રેમ કરીશ, તુ મારી જોડે બોલ્યા વગર રહી શકીશ, તો હું તારી બોલવાની રાહ જોઇશ, તુ મને જોયા વગર રહી શકીશ, હુ તો તને જ …
એક મહિલાએ એક બાળકને જન્મ આપ્યો…

એક મહિલાએ એક બાળકને જન્મ આપ્યો…

एक महिला ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। एक नर्स बाहर आई और बोली : माँ बच्चा दोनों ठीक है ! दूसरी नर्स बच्चा ले कर आई और बच्चे के पिता को दिया। बच्चे के बाप …
એક હકીકત…

એક હકીકત…

एक हकीकत :=== सभी माता-पिता, बहन-बेटियो और बहुओ के लिये है यह शिक्षाप्रद कथन…..! एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिनों के वाद वकील साहब …
Page 4 of 41234