તમે ક્યારેય વિચાર્ય છે કે દરેક ગાડીના ટાયર્સ કેમ કાળા રંગ માં જ હોય છે?

તમે ક્યારેય વિચાર્ય છે કે દરેક ગાડીના ટાયર્સ કેમ કાળા રંગ માં જ હોય છે?

આમ તો તમે બધા જાણતા જ હશો કે ગાડીના ટાયર બ્લેક કલર ના હોય છે. પછી તે ગમે તેટલી સસ્તી કે મોંધામાં મોંધી ગાડીના ટાયર કેમ ન હોય. કાળા ટાયર ફક્ત ભારતમાં જ નહિ …