ટેસ્ટી ચણા જોર ગરમ

ટેસ્ટી ચણા જોર ગરમ

સામગ્રી મસાલો - તજ, લવિંગ, સફેદ મારી, ધાણા, જીરું, એલચી, શાહજીરું અને તમાલપત્ર થોડા તેલમાં શેકવા. શાહજીરાને શેક્યા વગર નાખવું. ૨ મરચાને અલગ તેલમાં શેકીને …