આર્કિટેક્ચર ની આવી Mistake જોઈ હસીને પાગલ ન થઇ જતા!!

આર્કિટેક્ચર ની આવી Mistake જોઈ હસીને પાગલ ન થઇ જતા!!

ભૂલો તો બધાથી થાય પણ, આવું મોટું બાંધકામ કરતા સમયે કેટલીવાર ચેક કરેલ હોય છતા પણ આવી હાસ્યાસ્પદ Mistake થતી હોય છે. આવી જ કેટલીક ભૂલો અહી બતાવવામાં આવી છે જેને …