વાહ! ફિલ્મ ‘3 ઈડિયટ્સ’ નું સિકવલ બનશે!

વાહ! ફિલ્મ ‘3 ઈડિયટ્સ’ નું સિકવલ બનશે!

દર્શકોને જલ્દીથી ફિલ્મ ‘3 ઈડિયટ્સ’ નું સિકવલ જોવા મળશે. ૨૦૦૯માં આવેલ ફિલ્મ 3 ઈડિયટ્સ ફિલ્મ બોક્સ ઓફીસ પર બ્લોક બસ્ટર સાબિત હતી. ફિલ્મ ના લેખક, ડીરેક્ટર …