સગાઇ પહેલા અને સગાઇ પછી નો ફની સંવાદ…

Fir-Facebook-Funny-Image

છોકરો : હું આ દિવસનો વર્ષોથી રાહ જોઈ રહ્યો હતો

છોકરી : તો શું હું ઘરે જાવ

છોકરો : ના ક્યારેય નય

છોકરી : શું તુ મને પ્રેમ કરે છો?

છોકરો : હું પહેલા કરતો’તો, હજુ પણ કરું છુ અને આગળ પણ કરતો રહીશ

છોકરી : શું તું મને દગો તો નહિ કર ને?

છોકરો : ના, હું આના સિવાય મરવાનું પસંદ કરીશ

છોકરી : શું તું મને હમેશા પ્રેમ કરીશ

છોકરો : બિલકુલ હંમેશાં

છોકરી : શું તું મારા પર હાથ ઉઠાવીશ

છોકરો : ના હું એવો નથી

છોકરી : શું હું તારા પર ભરોસો કરી શકું છુ

છોકરો : હા

છોકરી : ઓ… જાનુ

સગાઇના પાંચ વર્ષ પછી આને નીચેથી ઉપર ની તરફ વાંચવું.

Comments

comments


13,907 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = 40