શું તમારી પત્ની માં પણ આવા લક્ષણો છે?

66f83e7cdfd98c5dea959c5060019967

➡ ભાત માં પાણી વધી જાય તો…
ચોખા નવા હતા

➡ રોટલી કડક થાય તો…
ભૈયાઅે સરખુ પીસ્યુ જ નથી

➡ ચાય મીઠી થાય તો…
સાકર જાડી હતી
. . . . . અને
. . . ચાય પાતળી થાય તો…
દુધ પાતળુ હતું

➡ લગ્ન કે ફન્કશન માં જતી વખતે …
કઇ સાડી પહેરું,
. . . સારી સાડી જ નથી મારી પાસે

➡ ઘરે વહેલા આવીએ તો…
ટીવી પર મૅચ છે કે શું?

➡ મોડા પહોંચીએ તો…
કોની સાથે ગુડાણા હતા

➡ કોઇ વસ્તુ સસ્તી લાવીએ તો…
શું જરૂર હતી ખોટા ખર્ચ કરવાની

➡ મોંઘી લાવીએ તો…
તમને તો બધા જ ફસાવે

➡ રસોઈ ના વખાણ કરીએ તો…
રોજ સારી જ બનાવું છું

➡ ભૂલ કાઢીએ તો…
આ ઘરમાં તો મારી કદર જ નથી

➡ કોઇક કામ કરી આપીએ તો…
અેકે કામ સરખુ આવડતું નથી

➡ કામ ન કરીએ તો…
તમારા ભરોસે રહેવાય જ નહીં

અને છેલ્લે …

જો તમે જીભાજોડી કરી તો…
હું હતી તે ટકી આ ઘરમાં,
. . બીજી કોઇ હોત તો ખબર પડત

મને ખાત્રી છે કે…
તમારી પત્ની માં ઉપરોક્ત લક્ષણો નહીં હોય …

અને જો હોય તો…..

કોઈને કહેતા નહીં …

કરેલા કર્મ ભોગવ્યે જ છૂટકો ભાઇ…

Comments

comments


9,272 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 5 = 3