આ બધુજ નકામું છે.

Its-Useless

સમજણ વગરનુ દેવુ નકામુ…

નીતિ વગરનું લેવું નકામુ……

ન સમજે તેને કેવું નકામુ….

કોઈના ઘરે ઝાઝા પડી રેવું નકામું….

કામ વગરનું જાવુ નકામું…..

ભૂખ વગરનું ખાવું નકામું…..

નીર વગર નાવું નકામું…..

ગળા વગર ગાવું નકામું…….

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


9,345 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + 1 =