અરે યાર… હવે તો આપણે મોટા થઇ ગયા!!

matching-swim-trunks-for-dad-and-son-Tom-and-Teddy

આપણે મોટા થઇ ગયા

*  “ધ્યાન દોરવા જોરથી રોવું” અને “ધ્યાન ન પડે તે માટે છાને ખૂણે રોવું” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “કટ્ટી” અને “બ્લોક્ડ” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “૧ રૂપિયાની ૭ પાણીપુરી” અને “૭ રૂપિયાની ૧ પાણીપુરી” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “મેદાન પર આવીજા” અને “ઓનલાઈન આવીજા” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “હોટલમાં ખાવા ઝંખવું” અને “ઘરનું ખાવા ઝંખવું” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “ખાધુ પીધુ ને રાજ કર્યુ” અને “દુનિયાદારી સ્વીકારવી” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “બહેનની પારલે ચોકલેટ ચોરવી” અને “બહેન માટે સિલ્ક લાવવી” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “મમ્મી હજુ પાંચ મિનિટ ઉંઘવા દે” અને “snooze બટન દબાવવું” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “તૂટેલી પેન્સિલ” અને “તૂટેલા દિલ” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “જીંદગીભરના દોસ્ત” અને “કાંઇજ કાયમી નથી” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “હું મોટો થવા માંગુ છું” અને “હું ફરીથી બાળક બનવા માંગુ છું” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

*  “ચાલો મળીને પ્લાન કરીએ” અને “ચાલો પ્લાન કરીને મળીએ” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

અને છેલ્લે….

*  “મા બાપ આપણી ઇચ્છા પુરી કરે” અને “આપણે મા બાપની ઇચ્છા પુરી કરીએ” એ બે ની વચ્ચે આપણે ક્યાંક મોટા થઇ ગયા.

Comments

comments


6,603 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + 4 =